31 iyul 2014 Günün Sualları İnformatika

1. Faylda edilmiş düzəlişləri saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Faylı yadda saxlamaq
B) Faylı bağlamaq
C) Faylı çap etmək
D) Faylı yenidən açmaq
E) Faylı sıxmaq
$$
2. Word proqramında abzasın sonunu bildirmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?
A) Tab
B) Enter
C) Insert
D) End
E) Shift
$$

3. Mətnin bir hissəsini digər bir yerdə də təkrarlamaq üçün hansı əmrdən istifadə edilir?
A) Köçürmək (Copy/Копировать)
B) Kəsmək (Cut/Вырезать)
C) Əlavə etmək (Paste/Вставить)
D) Yadda saxlamaq (Save/Сохранить)
E) Açmaq (Open/Открыть)

4. Hansı tipli faylı MS WORD proqramı aça bilir:
A) *.xls
B) *.jpg
C) *.pdf
D) *.rtf
E) *.dat
$$12
R.Ə.Əliyev, M.Ə.Salahlı. İnformatika və hesablama texnikasının əsasları, -Bakı: Maarif, 2004.

5. MS Word-də mətn fraqmenti üzərində Cut+ Paste əmrləri icra olunduqda nə baş verir?
A)Mətnin adı dəyişir
B)Mətn başqa mətnlə əvəz olunur
C)Mətn öz yerində qalmaqla başqa yerə qoyulur
D)Mətn öz yerindən silinərək başqa yerə qoyulur
E)Mətnin yerinə yeni fayl əlavə olunur
$$1
Ə.Abbasov, M.Əlizadə, E.Seyidzadə, M.Salmanova İnformatika və kompüterləşmənin əsasları, Bakı, Elm nəşriyyatı, 2005

6. Qrafik təsviri kompüterdə yazmaq üçün minimal verilənlər vahidi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Bit
B)Söz
C)Bayt
D)Piksel
E)Bod
$$ 3
R.Ə.Əliyev, M.Ə.Salahlı. İnformatika və hesablama texnikasının əsasları, -Bakı: Maarif, 2004.

7. Paint qrafik redaktorun köməyi ilə ...
A)qrafik təsvirləri yaratmaq və ya redaktə etmək olar
B)şriftin təsvirini və yazılışını redaktə etmək olar
C)qrafik obyektləri animasiya etmək olar
D)diaqram qurmaq olar
E) cədvəl qurmaq olar 

8. Excel-də oyuqlar blokunun ünvanı necə müəyyən olunur?
A)birinci və axırıncı oyuğun sətir nömrəsi ilə;
B)birinci və axırıncı oyuğun sütun nömrəsi ilə;
C)birinci və axırıncı oyuğun ünvanı ilə;
D)birinci və axırıncı oyuğa informasiya yazmaqla;
E)axırıncı oyuğun sətir nömrəsi ilə;
$$1
1. В.В. Евдакимов Экономическая информатика, Санкт-Петербург, 1997.
2. Ю.А. Шафрин Информационные технологии, Москва, 2000.

9. Standart olaraq Excel-də neçə səhifə var?
A) 255
B) 16
C)
D)
E) 1024

10. MS Excel xanalarına qarşısında = simvolu yazılaraq daxil edilən informasiya nəyi müəyyən edir?
A)Düsturu
B)Mətn tipli verilənləri
C)Ədəd tipli verilənləri
D)İxtiyari verilənləri
E)Eyniliyi

----------------------
    Günün Sualı
$$2
R.Ə.Əliyev, M.Ə.Salahlı İnformatika və hesablama texnikasının əsasları, Bakı: Maarif nəşr,2004

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL