Kompyuter Şəbəkələri....

Şəbəkə Nədir?Bir USB kabeli götürsək və bu kabellə iki kompyuteri bir biri ilə birləşdirsək sadə Kompyuter Şəbəkəsi düzəltmiş olarıq. ixtiyarların dili ilə desək: "Verilənlərin ötürülməsi vasitəsilə birləşdirilmiş iki və daha çox kompyuterdən ibarət sistemə kompyuter şəbəkəsi deyilir"


Şəbəkənin hansı növləri var?
Şəbəkələr müxtəlif əlamətlərə görə növlərə bölünür...
1.Kompyuterlər arasındakı məsafəyə görə
a) Lokal kompyuter şəbəkələri (LAN-Lokal Area Network)
b) Qlobal kompyuter şəbəkəsi (WAN-Wide Area Network)
c) Regional Kompyuter şəbəkələri (MAN-Metropolition Area Network)
2.Topologiyasına görə...
a) Şin topologiyası
b) Ulduz Topologiyası
c) Halqa topologiyası
d) tam topologiya
e) iyerarxik topologiya
f) qarışıq topologiya

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL