18-ci proqram sınaq imtahanı

Xəbərin davamından 18-ci proqramdan olan sınaq imtahanı suallarını işləyə bilərsiniz. Sualların dərhal aşağısında doğru cavabları da yazılmışdır. İmtahanı hazırladı: Famil Ağayev 


25. Verilmiş karbohidrogenləri onların oktan ədədinin azalması üzrə düzün.
1. alkenlər
2. n-alkanlar
3. tsikloalkanlar
4. arenlər
5. izo-alkanlar


24. Kokslaşma prosesindən hansı məhsullar alınır?
1. qaz
2. su buxarı
3. ağır və yüngül qazoillər
4. koks
5. reaktiv yanacaq


23. Təmiz bitumların tərkibi hansıdır?
1 asfaltit
2 asfalt
3 malt
4 serezin
5 qətranlı birləşmələr
6 kerit

22. Hava soyuducu kondensatorunun su soyuducusu kondensatordan üstünlüyü nədədir?
1. İstismarı asandır
2. Səthi təmizdir
3. İstismarı çətindir
4. Səthi çöküntülərlə örtülmür
5. İstilik-keçirmə əmsalı yüksəkdir


21. Propanın pirolizi zamanı hansı məhsullar alınır?
1. Etilen
2. Metan
3. Vinil radikalı
4. Butil radikalı
5. Propilen
6. Etan

20. Aşağıda göstərilmiş proseslərin hansından alınmış qaz tərkibinə görə daha qiymətli sayılır?
A) EÜSD-AVQ
B) təzyiq altında aparılan termiki krekinq
C) kokslaşma
D) katalitik krekinq
E) hidrokrekinq


19. Mazutun distilləsi nə üçün vakuum altında aparılır?
A) parçalanmanın qarşısını almaq üçün
B) çoxlu miqdarda distillat fraksiyaları almaq üçün
D) karbohidrogenlərin parsial təzyiqini artırmaq üçün
E) buxar halında  distillat fraksiyaları almaq üçün

18. Vakuum kalonunun aşağı diametri nə üçün onun ümumi diametrindən iki dəfə azdır?
A) vakuum saxlamaq üçün
B) rektifikasiyanı yaxşılaşdırmaq üçün
C) qudronun miqdarını azaldaraq onun sürətini artırmaq üçün
D) kalonun aşağısında temperaturu saxlamaq üçün
E) metal sərfini azaltmaq üçün17. Hidrotəmizləmə, hidrokrekinq və riforminq qurğularından alınan hidrogen tərkibli qazın qatılaşdırılması üçün hansı üsuldan istifadə olunur?
A) termiki diffuziya
B) membrandan keçməklə diffuziya
C) xromotoqrafiya
D) adsorbsiya
E) ekstraksiya


16. Neftdə olan kükürdlü birləşmələrin ən yüksək kimyəvi aktivi hansılardır?
A) tsiklik və aromatik sulfidlər
B) tiofenlər və onların törəmələri
C) alifatik sulfidlər və disulfidlər
D) merkaptanlar və element kükürd
E) tiofan və onun törəmələri


15. Neft karbohidrogenlərinin termiki krekinqi hansı mexanizm üzrə gedir?
A) karbon-ipn mexanizmi üzrə
B) molekulyar parçalanma üzrə
C) oksidləşmə mexanizmi üzrə
D) reduksiya mexanizmi üzrə
E) radikal mecanizmi üzrə


14. Piroliz prosesinin əsas məqsədi nədir?
A) kiçik molekullu  doymamış karbohidrogenlər almaq
B) benzin almaq
C) termiki krekinq üçün xammal almaq
D) izoalkan karbohidrogenləri almaq
E) qazoyl fraksiyası almaq


13. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tipik katalizatorları hansılardır?
A) alümosilikatlar
B) HF, BF3
C) keçid metalları və yarımkeçiricilər
D) H2SO4 , HCL, HBr
E) seolit tərkibli katalizator


12. Xam qazı CO2 və H2S-dən təmizləmək üçün istifadə edilən əlverişli proses hansıdır?
A) MEA-nın sulu məhlulu ilə absorbsiya
B) seleksol proses
C) DEA məhlulu ilə absorbsiya
D) DQA ilə absorbsiya
E) metaldietanolamin məhlulu ilə absorbsiya


11. Yanacaqların istismar xassələrini hansı göstəricilərlə xarakterizə edirlər?
A) buxarlanma, alışma, korroziya aktivliyi, soyutma, suda həll olma və s.
B) buxarlanma, alışma, həll olma, korroziya aktivliyi, soyutma və s.
C) buxarlanma, alışma, korroziya aktivliyi, ekoloji xassələri və s.
D) buxarlanma, alışma, korroziya aktivliyi, ekstraksiya etmə qabiliyyəti və s.
E) həll olma qabiliyyəti, buxarlanma, alışma, korroziya qabiliyyəti və s.


10. Yağların donma temperaturunu aşağı salan əsas təmizləmə prosei hansıdır?
A) hidrotəmizləmə
B) turşu təmizləmə
C) parafinsizləşmə
D) asfaltsızlaşdırma
E) seçici həlledicilərlə təmizləmə


9. Katalitik riforminq qurğusundan gələn hidrogen tipli qazın təmizlik dərəcəsi neçə faiz olur?
A) 60-70
B) 50-60
C) 90-95
D) 75-86
E) 90-100


8. Qaz-turbin və qazın yanacaqlarında vanadium korroziyası niyə təhlükəlidir?
A) dəmir oksidləşərək özü bərpa olunur
B) dəmiri oksidləşdirir
C) dəmiri oksidləşdirir özü yenidən bərpa olunmur
D) dövrü oksidləşmə yaratmır
E) yalnız dəmirlə reaksiyaya girərək bərpa olunmur


7. Hansı proseslərdə katalitik krekinq qazından istifadə olunur?
A) alkilləşmə, polimerləşmə
B) hidrokrekinq, alkilləşmə
C) riforminq, alkilləşmə
D) polimerləşmə, hidrotəmizləmə
E) hidrokrekinq, riforminq


6. Motor və tədqiqat metoduna əsasən üçlü butil-metil efirinin oktan ədədi neçədir?
A) 102 və 117
B) 106 və 120
C) 100 və 105
D) 103 və 118
E) 105 və 115


5. Sıxılmış neft qazlarının tərkibinə hansı komponentlər daxildir?
A) etan və propilen
B) butan və izopentan
C) etan və propan
D) metan və etan
E) propan və butan


4. Praktikada suyun verilməsinin neçə üsulu var?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1


3. Hansı iki kompozisiyada yanacaqlar A-66 benzininin oktan ədədini AT-93 ə qədər artırır?
A) su-metanol qarışığı VMS-50
B) A-72 və Aİ-93 qarışığı
C) efir qarışığı
D) benzin-su qarışığı
E) qazoyl


2. Ammonyakın oktan və setan ədədi neçədir?
A) 130 və 40
B) 110 və 0
C) 0 və 100
D) 100 və 45
E) 0 və 50


1. Yağların özlülük temperatur xassəsini yaxşılaşdırmaq üçün hansı aşqardan daha çox istifadə olunur?
A) polivinilalkil efirləri
B) poliizobutilen
C) polimetaakrilatlar
D) striolun olefinlərlə sopolimeri
E) etilenin ã-olefinlərlə sopolimeri


Polimer
1. Sənayedə neçə əsas polimerləşmə üsulları var?
A) 6
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2


2. Kimyəvi aparatlarda neçə növ təzyiq nəzərdə tutulur?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8


3. Zəncir molekullarının seqmenti nəyə deyilir?
A) Sahənin maksimum qiymətinə
B) Sahənin minimum qiymətinə
C) Sahənin çeviklik ölçüsünə
D) Sahənin orta qiymətinə
E) Sahənin kiçik qiymətinə


4. Oliqomer nəyə deyilir?
A) Ən yüksək polimerləşmə dərəcəsinə malik olanlar
B) Aşağı polimerləşmə dərəcəsinə malik olanlar
C) Monomer manqalarına
D) İki və daha artıq monomerə
E) Molekul kütləsi 105-dən yuxarı olan polimerlərə


 5. Polimerləri kimyəvi quruluşuna görə neçə yerə bölmək olar?
A) Molekulyar xüsusiyyətli və heterozəncirli
B) Molekulyar xüsusiyyətli  və karbozəncirli
C) Kinetik çeviklik və kristallaşma
D) Həll olan və həll olmayan
E) Heterozəncirli və karbozəncirli


6. Relaksasiya nəyə deyilir?
A) Vaxtdan asılı olan proseslərə
B) Temperaturdan asılı olan proseslərə
C) Təzyiq və vaxtdan asılı olan prosesə
D) Sistemin bir tarazlıq halından digərinə keçməsinə
E) Özlüaxar hala keçən prosesə


7. Özlülüyün anomaliyası nəyə deyilir?
A) Özlülüyün gərginlikdən və yerdəyişmə sürətindən asılı halına
B) Özlülüyün temperatur və yerdəyişmə sürətindən asılı halına
C) Yerdəyişmə sürətinin temperaturdan asılı halına
D) Yüksək elastiki deformasiya
E) Şüşələşmə halına


8. Konformasiya nədir?
A) Makromolekulun müxtəlif forması
B) Makromolekulun çevikliyi
C) Xətti polimerlərin çevikliyi
D) Şaxəli və xətti polimerlərin çevikliyi
E) Monomerlərin düzülüşü


10. Polimerlər quruluşuna görə neçə yerə bölünür?
A) Xətti və şaxəli
B) Xətti və torvari
C) Xətti, şaxəli və torvari
D) Şaxəli və torvari
E) Ancaq şaxəlilər


11. Viskozimetrik üsulla polimerin hansı göstəricisitəyin olunur?
A) Həll olması
B) Molekul kütləsi
C) Xüsusi özlülük
D) Polimerin qatılığı
E) Şüşələşmə temperature


12. İşçi temperatur nəyə deyilir?
A) Köynəklərə verilən temperature
B) Reaktora verilən temperature
C) Reaksiya kütləsinin temperaturuna
D) Aparatın divarında olan temperature
E) Reaksiya məhsulu və divarların orta temperaturuna


13. Polimerlərin axma və şüşələşmə temperaturu nədən asılıdır?
A) Təzyiqdən
B) Özlülükdən
C) Yüksək elastiki haldan
D) Deformasiya rejimindən
E) Texnoloji amillərdən


14. Polimer sistemlərin deformasiya zamanı özlərini aparması necə xarakterizə olunur?
A) Gərginliklə
B) Deformasiya sürəti ilə
C) Reoloji xassə kimi
D) Müxtəlif temperatur fərqləri ilə
E) Statik deformasiya kimi


15. Kimyəvi destruksiya neçə cür olur?
A) Oksidləşdirici, hidrolizləşdirici, asidolizli və alkoqolizli
B) Oksidləşdirici, hidrolizləşdirici və mexaniki
C) Fiziki kimyəvi, oksidləşdirici , mexaniki alkoqolizli
D) Fotokimyəvi,kimyəvi
E) Mexaniki kimyəvi, fotokimyəvi


16. Polimerin quruluşu hansı üsulla təyin etmək olar?
A) Fiziki və kimyəvi
B) Kimyəvi və spektroskopik
C) Kimyəvi və elektokimyəvi
D) Analitik və fiziki kimyəvi
E) Maqnit-nüvə rezonansı


17. Polimerlərin fiziki halı hansı üsulla təyin olunur?
A) Əsasən termomexaniki üsulla
B) Temperatur fərqlərinə görə
C) Deformasiyanın temperaturdan asılılıq əyrisinə əsasən
D) Elektrik sahəsinin gərginliyinin deşik əmələ gətirən anına
E) Elektrik sahəsinin gərginliyinə


18. Plastik kütlələr nəyə deyilir?
A) Otaq temperaturunda zənciri möhkəm olan polimer
B) Qızdırıldıqda amorf halına keçənlərə
C) Qızdırıldıqda kristallaşanlara
D) Kauçukabənzər polimerlərə
E) Quttapersiya


19. Hansı polimer qeyri-polyardır?
A) PVX-polivinilxlorid
B) PE-polietilen
C) PAT-poliakril turşusu
D) PAN-poliakrilnitril
E) SPE-sulfolaşdırılmış polietilen


20. Hansı polimer iki fiziki halda ola bilər?
A) xətti quruluşlu
B) tikilmiş quruluşlu
C) şaxələnmiş quruluşlu
D) polidispers quruluşlu
E) aşağı molekul kütləli quruluşlu


21. Aşağı və yüksək təzyiqli polietilen bir-birindən nə ilə fərqlənir?
1. Xassələri
2. Təzyiq və temperatur
3. Yalnız temperatur
4. Yalnız təzyiq
5. İstehsal şəraiti
6. Suyun miqdarı ilə


22. Hansı ymb-lər termoplastik birləşmələrə aiddir
1. Novalak tipli fenol-formaldehid
2. Rezol tipli fenol-formaldehid
3. Polietilen
4. Faulit
5. Polibutilen
6. Polipropilen


23. Təzyiq altında tökmə üsulu ilə termoplastların emalı prosesində hansı əməliyyatlar aparılır?
1. Qurutma
2. Püskürmə
3. Dozalaşdırma
4. Həbləşdirmə
5. Qızdırma
6. Presləmə


24. Vintvari valın kanalının əsas funksional zonaları hansılardır?
1. Təzyiq altında saxlama
2. Qidalanma
3. Plastikasiya
4. Püskürmə
5. Dozalaşdırma
6. Presləmə


25. Etilenin polimerləşdirilməsində istifadə olunan katalizatorlar hansılardır?
1. O2
2. Tsiqler Natta
3. H2SO4
4. Cr2O3
5. FeCl3
6. HCl

1 comment:

  1. Your questions are based on general knowledge. From your post I get more knowledge. As well, I am providing Exterior Painting Services in Knoxville TN to you. You can paint your wall before any festival.

    ReplyDelete

www.magistrol.com

MAGISTR OL